Politici de Sanatate

Fonduri pentru modernizarea sistemului de sănătate prin Politica de coeziune a UE

25 iulie
16:26 2022
Fonduri pentru modernizarea sistemului de sănătate prin Politica de coeziune a UE

România va primi în total 31,5 miliarde de euro din politica de coeziune în perioada 2021-2027, în cadrul acordului de parteneriat cu Comisia, pentru a promova coeziunea economică, socială și teritorială a regiunilor sale și tranziția ecologică și digitală. Fondurile UE vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea unei economii românești competitive, inovatoare și orientate spre export.

Creșterea competitivității economice și a digitalizării

4,33 miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională și Regională (FEDR) vor sprijini transformarea economică inovatoare și inteligentă a României. Fondurile vor crește competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și vor sprijini cercetarea și inovarea, în special prin colaborarea dintre mediul de afaceri și cel universitar. De asemenea, vor fi sprijinite întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor tradiționale. De asemenea, UE va investi în digitalizarea întreprinderilor și în dezvoltarea de servicii publice digitale inovatoare. Totodată, vor fi îmbunătățite competențele digitale ale populației, în special ale elevilor și profesorilor.

Un impuls pentru economia ecologică

6,75 de miliarde de euro din FEDR și din Fondul de coeziune vor fi investite în tranziția ecologică, în special în energie verde, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, spații verzi, gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă. Dintre acestea, 2,3 miliarde de euro vor fi destinate îmbunătățirii performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice și dezvoltării surselor de energie regenerabilă și a sistemelor energetice inteligente. Aceste măsuri vor reduce consumul de energie și emisiile de carbon și vor sprijini decarbonizarea sectorului energetic.

Modernizarea sistemului de sănătate

Se vor investi 2,3 miliarde EUR pentru a asigura accesul cetățenilor la sănătate și pentru a îmbunătăți calitatea, eficacitatea și reziliența sectorului sanitar. Fondurile vor viza, de asemenea, grupurile vulnerabile, reducând astfel inegalitățile.

2,34 miliarde EUR vor sprijini sectorul apei și al apelor uzate și vor îmbunătăți economia circulară, punând accentul pe deșeuri, reutilizare și reciclare.

2,14 miliarde EUR din Fondul pentru o tranziție echitabilă (Just Transition Fund – JTF) vor atenua impactul social și economic al tranziției ecologice către o economie neutră din punct de vedere climatic. JTF va viza regiunile din România cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului, concentrându-se pe transformarea industriilor energofage.

Transporturi durabile

7,2 miliarde EUR din Fondul de coeziune și din FEDR vor continua să dezvolte în continuare moduri de transport multimodale și mai durabile. O atenție deosebită va fi acordată trenurilor și căilor ferate, precum și extinderii transportului public durabil în orașe. Investițiile în rețelele transeuropene de transport (TEN-T) vor îmbunătăți legăturile cu regiunile periferice de peste Munții Carpați și vor facilita accesul la centrele industriale. Acest lucru va contribui, la rândul său, la creșterea economică și la mobilitatea forței de muncă.

Ocuparea forței de muncă, competențe și combaterea sărăciei

7,3 miliarde de euro din Fondul social european Plus (FSE+) vor îmbunătăți accesul la ocuparea forței de muncă, în special în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, la o educație de calitate și favorabilă incluziunii, la noi competențe și la formare profesională. FSE+ va contribui la modernizarea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din România, va promova incluziunea socială, accesibilitatea și eficiența serviciilor publice. De asemenea, 3,5 miliarde de euro vor dezvolta antreprenoriatul social și vor sprijini consolidarea capacităților partenerilor sociali și ale organizațiilor societății civile. Fondul va îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, reducând abandonul școlar timpuriu. Totodată, se va îmbunătăți relevanța pe piața muncii a educației și formării profesionale (VET) și a învățământului terțiar. 3,3 miliarde de euro vor combate sărăcia în rândul copiilor și vor aborda problema privațiunilor materiale. Fondurile vor îmbunătăți accesul la serviciile sociale și calitatea acestora și vor dezvolta servicii sociale, educaționale și de sănătate integrate în 2 000 de comunități rurale.

Pescuit durabil

162,5 milioane EUR din Fondul european pentru pescuit maritim și acvacultură (EMFAF) vor fi investite în pescuitul și acvacultura durabile, în conservarea resurselor biologice acvatice din Marea Neagră și în activități de control al pescuitului. Fondul va sprijini, de asemenea, un sector durabil al acvaculturii și al prelucrării. Acesta va diversifica acele comunități locale din domeniul pescuitului și acvaculturii și va sprijini o așteptată modernizare a infrastructurii de pescuit din Marea Neagră.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Investițiile din cadrul politicii de coeziune vor aborda domenii de interes major pentru români. O bună planificare și punere în aplicare a programelor care sunt în curs de finalizare va contribui la dezvoltarea inovării și a digitalizării, la implementarea unor servicii sociale și de sănătate de calitate, precum și la oportunități de educație și formare profesională, la transporturi sigure și curate și, în general, la o economie mai competitivă. Finanțarea politicii de coeziune va îmbunătăți calitatea vieții în România și se va asigura că nimeni nu este lăsat în urmă”.

Context

Acordul de parteneriat cu România acoperă finanțarea politicii de coeziune (FEDER, FSE+ și Fondul de coeziune), JTF și EMFAF. El deschide calea pentru punerea în aplicare a acestor investiții pe teren. Acesta acoperă 8 programe regionale și 9 programe naționale. În cadrul politicii de coeziune și în cooperare cu Comisia, fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat, un document strategic pentru programarea investițiilor din fondurile politicii de coeziune și din FEPAM pe parcursul cadrului financiar multianual. Acesta se axează pe prioritățile UE, stabilind strategia și prioritățile de investiții identificate de statul membru, și prezintă o listă de programe naționale și regionale pentru punerea în aplicare pe teren, inclusiv alocarea financiară anuală orientativă pentru fiecare program. Acordul de parteneriat cu România este cel de-al 18-lea care a fost adoptat, după cele cu Grecia, Germania, Austria, Cehia, Lituania, Finlanda, Danemarca, Franța, Suedia, Țările de Jos, Polonia, Bulgaria, Cipru, Portugalia, Estonia, Slovacia și Italia. Comisia a adoptat, de asemenea, primul program de cooperare transfrontalieră între un stat membru și o țară candidată în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare-FEDER: „Programul Interreg IPA între România și Serbia”, în valoare de 74 de milioane de euro. Programul include trei județe din România (Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș) și șase districte din Serbia. Programul de cooperare va finanța, printre altele, investiții în măsuri de eficiență energetică în ceea ce privește infrastructura publică, soluții pentru energie regenerabilă (eoliană, solară, geotermală), restaurarea zonelor naturale (de exemplu, păduri, maluri de râu) pentru a preveni inundațiile și alunecările de teren sau soluții IT comune, care vor facilita educația și formarea online.

 

BG

Alte articole

TOP

REVISTA POLITICI DE SANATATE

Editii speciale

revista politici de sanatate-Republica Moldova

OncoGen

Abonează-te la newsletter

:
: